Osobné údaje

Prosím zadajte meno.
Prosím zadajte priezvisko.
Prosím zadajte Obec
Prosím zadajte rodné číslo.
Prosím zadajte platné číslo..
Prosím zadajte platný email.
Prosím zadajte meno.
Prosím zadajte IČO.

Odoslaním vyplneného formulára súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov a potvrdzujem, že som sa oboznámil so znením súhlasu:

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) súhlasím s tým, aby Prevádzkovateľ, spoločnosť Winners Lízing, s.r.o , so sídlom Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava, IČO: 46 355 839, spracovávala moje osobné údaje v rozsahu, ktorý som dobrovoľne uviedol v kontaktnom formulári za účelom kontaktovania mojej osoby Prevádzkovateľom a výpočtu lízingových splátok tretími stranami.

Súhlas je možné kedykoľvek elektronicky alebo písomne odvolať, platnosť súhlasu je udelená na obdobie 1 kalendárneho roka odo dňa jeho poskytnutia. Osobné údaje budú poskytnuté sprostredkovateľom a tretím stranám, ktorých zoznam sa nachádza sekcii Informácie o ochrane osobných údajov.
Potvrdzujem ako dotknutá osoba, že som sa oboznámil so všetkými informáciami uvedenými v sekcii Informácie o ochrane osobných údajov a so znením čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. Uvedené informácie sú pre mňa zrozumiteľné a ich obsahu rozumiem.